O StowarzyszeniuAktualnościStatutCelKontaktHome
STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT
STOWARZYSZENIA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU
„CHCĘ SŁYSZEĆ”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE DZIECI Z WADĄ SŁUCHU „CHCĘ SŁYSZEĆ” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem i może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „Chcę słyszeć”

Art. 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla dzieci z wadą narządu słuchu.

Art. 3

Siedziba stowarzyszenia mieści się Tychach. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 4

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Art. 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Art. 8

Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na języki obce.

Art. 9

Stowarzyszenie może używać znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Znak graficzny określi uchwałą Zarząd.

ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I FORMY DZIAŁANIA

Art.10

Celem Stowarzyszenia jest działalność zmierzająca do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju dzieci z wadą słuchu w tym wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia w szczególności w zakresie terapii, rehabilitacji, wychowania, edukacji.

Art.11

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom z wadami słuchu we wszystkich sprawach życiowych;
  2. inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form opieki socjalnej oraz współdziałanie w tym zakresie z centralnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, a także z zainteresowanymi instytucjami;
  3. współdziałanie ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami opieki, wychowania i zdrowia, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w rozwijaniu sieci placówek oświatowych i akcji opiekuńczych, wychowawczych i zdrowotnych;
  4. rozwijanie działalności popularyzatorsko – informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  5. inicjowanie, współdziałanie i rozwijanie specjalnych form pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz organizowanie i prowadzenie innych form działalności mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z wadami słuchu;
  6. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób z problemami słuchu zwłaszcza dzieci i młodzieży, wspieranie osób z wadą słuchu w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na wadę słuchu;
  7. propagowanie wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu wad słuchu (m.in. szczepienia);
  8. upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych poprzez współudział i organizację kursów, konferencji służących rozwojowi rehabilitacji i profilaktyki niedosłuchu;
  9. występowanie do terenowych organów władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawie dzieci i młodzieży z wadami słuchu,
  10. integracja środowiska dzieci z problemami słuchu i ich rodzin,
  11. prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych oraz o charakterze psychologicznym;
  12. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska dzieci implantowanych, niedosłyszących i niesłyszących, wspieranie działań edukacyjnych;
  13. inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży implantowanej, niedosłyszącej i niesłyszącej w środowisku ich zdrowych rówieśników;
  14. propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci implantowanych, niedosłyszących i niesłyszących;
  15. organizowanie wypoczynku, rekreacji i turnusów rehabilitacyjnych,
  16. rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci z wadą słuchu;
  17. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, także poprzez zbiórkę publiczną,
  18. prezentowanie swojej działalności Stowarzyszenia na zjazdach i konferencjach;
  19. przekazywanie aktualności dotyczących działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia;
  20. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze;
  21. współpracę z mediami;
  22. promocję zakładów pracy szanujących prawa pracownika posiadającego dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zakładów pracy chronionej;
  23. realizację i udział w projektach;
  24. prowadzenie akcji informacyjnych mających za zadanie zwrócenie uwagi społeczeństwa i władz wszystkich szczebli na życie i problemy osób (zwłaszcza dzieci) z wadą słuchu;
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także, jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego mianowicie:
  • 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 85.10.Z – wychowanie przedszkolne,
  • 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  • 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
  • 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Cele, o których mowa w ust.1 lit. k i o Stowarzyszenie realizuje, jako odpłatną działalność pożytku publicznego.
 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji statutowej działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Art. 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Art. 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, która złoży Zarządowi deklarację członkowską na piśmie na podstawie stosownej uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.

Art. 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający będący osobą prawną – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Art. 16

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu Zarządowi pisemnej deklaracji oraz na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Wspierających

Art.17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Art. 18

Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

Art. 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

Art.20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

Art. 21

Członkowie wspierający i honorowi posiadają głos doradczy w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Art. 22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 23

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Art. 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia uchwałą przez Zarząd:
  • z powodu naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu powtarzającego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich za okres, co najmniej 6 miesięcy,
 3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Art. 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały wykluczenia do Walnego Zebrania członków. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna. Stosowna uchwała powinna być podjęta na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera się na wspólną kadencję.
W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują uchwałą pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu lub przepisów prawa stanowią inaczej (warunek ważności uchwały).

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Art. 29

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Art. 30

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania podając im proponowany porządek obrad.
 2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest zwołać zebranie nie później niż 21 dni od daty otrzymania wniosku.
 3. Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie, za wyjątkiem głosowania nad wyborem członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jest jawne.
 4. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie, w odstępie 1 godziny od poprzedniego podanym także do wiadomości członków w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.  W takim przypadku Zarząd dokonuje ponownego zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków poprzez wywieszenia zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia. Uchwały podjęte na drugim terminie w tym opisane w art. 40, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Art. 31

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, w tym liczbę osób wchodzących w skład organu,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ZARZĄD

Art. 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób (w tym co najmniej Prezes, Wiceprezes ds. merytorycznych, Wiceprezes ds. organizacyjnych). Prezesa,  i wiceprezesów wybiera Walne Zebranie spośród swoich członków, chyba, że dochodzi do uzupełnienia składu Zarządu w trybie kooptacji.
 2. Ilościowy skład Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez każdego z członków Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 500zł uprawniony jest Prezes działający samodzielnie.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Każdy z Członków Zarządu obowiązany jest złożyć stosowane oświadczenie dotyczące warunku określonego w zdaniu 1.
 8. Zarząd może powoływać pełnomocników.

Art. 33

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie spraw stowarzyszenia, w tym kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. opracowywanie sprawozdań przewidzianych przepisami prawa.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 34

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, którzy wybierani są spośród swoich członków.
 3. Podział funkcji następuje na jej pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie Komisji rewizyjnej może zostać zwołane przez każdego z jej członków.
 4. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub dwóch członków komisji działających łącznie.

Art. 35

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu i Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków,
  6. ocena sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Art. 36

Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:

 1. Być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. być  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

Art. 37

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. z działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
  5. innych legalnych  źródeł.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 38

Stowarzyszenie może być właścicielem praw, majątku nieruchomego i ruchomego, służącego realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art. 39

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.40

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 41

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Projekt
„CHCĘ SŁYSZEĆ – DAJ MI SZANSĘ”
jest realizowany przy wsparciu
UM TYCHY.


2015 © Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę słyszeć” | Projekt strony: fdgstudio.net